ஈரோடு மஞ்சள் மண்டி விலை – செப்டம்பர் 18 2020

இன்றைய ஈரோடு மஞ்சள் மண்டியின் விலை ஈரோடு மஞ்சள் விலையை விவசாயிகளால் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. ஈரோடு மஞ்சள் மார்கெட் நேரடி விலை நிலவரம் – செப்டம்பர் 18 2020 ஒரு குவிண்டால் – தினசரி மஞ்சள் விலை ஈரோடு விராலி வகை மஞ்சள் ரூபாய் – 5900 – 6100 ஈரோடு கிழங்கு வகை மஞ்சள் ரூபாய் – 5600 – 5800 சேலம் விராலி வகை மஞ்சள் ரூபாய் – 8100 – 8300 சிறு சேலம் …

Coronavirus Disease (COVID-19) – Latest Updates on Coronavirus Case

Check Latest Situation of Coronavirus effect in India here What is Coronavirus? Coronaviruses are a group of viruses that cause diseases predominantly in mammals. In humans, Coronaviruses cause respiratory infections – which are typically mild. However, these infections can turn lethal in some rare cases. Human Coronavirus In humans, coronaviruses are thought to cause a …

Pasta E Fagioli – Italian Dish

Ingredients:- ☛ Progresso Cannelini Beans-2 can ☛ Tomato sauce-1 can ☛ Garlic-6 cloves ☛ Basil leaves 6-8 ☛ 1 lb. of small pasta ☛ Oil ☛ Salt to taste ☛ Pepperoncini ☛ Grated Cheese How To Make Pasta E Fagioli In Step By Step:- One side is boiling the water for pasta and another side …

Air Fryer Pizza

Ingredients:- Pizza base Tomato ketchup Pizza sauce Seasoning Mozzarella cheese Onions Tomatoes capsicum Paneer How To Make Fryer Pizza In Step By Step:- Take the foil covered plate. Put the Pizza base then add tomato ketchup at the top and also add pizza sauce for the layer. Then sprinkle the Pizza seasoning Next add Mozarella …

VV Puram Food Street

VV Puram Food Street is located near Sajjan Rao Circle,Basavanagudi, Bangalore. The street consiste more than 30 food stalls with the varieties of Chinese, North Indian and South Indian dishes.This is one of the famous food street for Bangaloreans. Street Stalls will run normally from 6pm evening till 11pm night and also crowd will be …

How To Make Chicken Parmesan

Ingredients:- ☛ 3 Boneless chicken breast ☛ Eggs-2 ☛ Bread crumbs-1 cup ☛ Oil ☛ Milk-1/4 cup ☛ All-purpose flour-1/2 cup ☛ Mozzarella Cheese-3/4 cup ☛ Parmesan Cheese-3/4 cup ☛ Marinara sauce-1 cup ☛ Garlic paste -1 TSP ☛ Black pepper-1/2 TSP ☛ Salt – as required ☛ Parsley flakes- 1 tbs How To Make …

Find the Value of X Calculator

Find the Value of X calculator is completely free online tool that gives the value of x when two values are given. find the value of x calculator tool makes the calculations faster and easier where it displays the output in a fraction of seconds. Find the value of X? Steps to find the value …

How to Download YouTube Video without Software?

Want to become an hacker! Just follow these methods to hack or download YouTube Videos without any software or Add on., Different ways to Download an YouTube Videos for Free Method 1:- Do you believe that downloading YouTube videos online can be done without any software’s or add-on? 1. Just add “ss” to the video …