Fish Price in Chennai Today

0
131

Fish Rate in Chennai –

Check Daily Sea Fish Rates in Chennai below with details

சென்னையில் இன்றைய மீன் விலை

Sea Fish Variety Weight Price
Adal 1 Kg Rs. 290
Ayelai 1 Kg Rs. 350
Baar Nandu 1 Kg Rs. 350
Baby Vavval 1 Kg Rs. 360
Big Iraal 1 Kg Rs. 800
Big Paar Meen 1 Kg Rs. 330
Big Vavval 1 Kg Rs. 650
Blue Nandu 1 Kg Rs. 700
Kaalai Salamon 1 Kg Rs. 800
Kali Nandu Small 1 Kg Rs. 700
Kali Nandu Super 1 Kg Rs. 1200
Kalinga Mural 1 Kg Rs. 470
Kan Nandu 1 Kg Rs. 400
Kanava 1 Kg Rs. 550
Kalavaai 1 Kg Rs. 600
Katta 1 Kg Rs. 260
Kara Ooli 1 Kg Rs. 320
Kadaviral 1 Kg Rs. 600
Keluthi 1 Kg Rs. 400
Kerai (Yellow Tuna) 1 Kg Rs. 350
Kilangaan 1 Kg Rs. 450
Kili Meen 1 Kg Rs. 380
Keeri Salai 1 Kg Rs. 200
Kellal 1 Kg Rs. 300
Koduva 1 Kg Rs. 700
Lena Paarai 1 Kg Rs. 200
Maavula 1 Kg Rs. 550
Mamia Paarai 1 Kg Rs. 550
Mathi 1 Kg Rs. 150
Manda Keluthu 1 Kg Rs. 300
Manja Kili 1 Kg Rs. 220
Mayil Kola 1 Kg Rs. 250
Medium Paarai 1 Kg Rs. 400
Nandu 1 Kg Rs. 750
Nethili 1 Kg Rs. 340
Oodagam 1 Kg Rs. 360
Paal Ooli 1 Kg Rs. 320
Paarai 1 Kg Rs. 550
Ponnam Paarai 1 Kg Rs. 370
Pasunthi 1 Kg Rs. 430
Pura 1 Kg Rs. 380
Romio 1 Kg Rs. 420
Sadaiyan 1 Kg Rs. 370
Sankara 1 Kg Rs. 420
Sangu Kari 1 Kg Rs. 500
Savalai 1 Kg Rs. 300
Sippi Nandu 1 Kg Rs. 320
Small Maavula 1 Kg Rs. 450
Soorai 1 Kg Rs. 260
Soo Paarai 1 Kg Rs. 120
Seraiya 1 Kg Rs. 380
Selva Mural 1 Kg Rs. 440
Small Mayil Meen 1 Kg Rs. 280
Tiger Iraal 1 Kg Rs. 1100
Thadiyan 1 Kg Rs. 640
Thanni Panna 1 Kg Rs. 250
Thirukkai 1 Kg Rs. 280
Vavvaal Thirukkai 1 Kg Rs. 320
Thol Kilathi 1 Kg Rs. 350
Tuna 1 Kg Rs. 350
Uruttu 1 Kg Rs. 410
Vaalai Mural 1 Kg Rs. 380
Vaaval 1 Kg Rs. 1050
Vettu Paarai 1 Kg Rs. 400
White Vaaval 1 Kg Rs. 700
I Vaaval Type 1 1 Kg Rs. 900
I Vaaval Type 2 1 Kg Rs. 800
Vanjaram Big 1 Kg Rs. 1030
Vanjaram Medium 1 Kg Rs. 800
Vanjaram Small 1 Kg Rs. 450
Vanjaram Slice 1 Kg Rs. 1200
Vella Iraal 1 Kg Rs. 630
Vilai Meen 1 Kg Rs. 450
Vilai Meen Super 1 Kg Rs. 550
Vilaimeen 2 1 Kg Rs. 360

Vanjaram Fish Rate in Chennai Today

Diviner fish is a delicacy in a few districts of India. In Tamil Nadu and Andhra Pradesh, this fish is classified “Vanjaram” in Tamil/Telugu just as “Shermai” among Dakhni individuals and is normally the costliest assortment accessible. In Maharashtra they are called Surmai, in Goa (in Konkani language ) it is called iswan or viswon. In Malabar (North Kerala) it is called Ayakoora whereas in South Kerala it is called Ney-meen. In Karnataka particularly in the locale of Tulunadu(Dakshina Kannada) they are called Anjal. They can be seared, barbecued, and made as curry. As well as being cooked and eaten when new, it is additionally used to make fish pickle, generally eaten as fixing with rice.

சென்னையில் இன்றைய கருவாடு விலை | Dry Fish Rates in Trichy Today

Karuvadu Price/100 Gram
Nethili Karuvadu Rs. 130
Vanjaram Dry Fish Rs. 100

Salmon Fish Price in Chennai Today

Commonly, salmon are anadromous: they bring forth in new water, move to the sea, then, at that point get back to new water to replicate. In any case, populaces of a few animal categories are confined to new water for the duration of their lives. Old stories has it that the fish get back to the specific spot where they incubated to bring forth. Following examinations have demonstrated this to be for the most part obvious. A bit of a returning salmon run may wander and generate in various freshwater frameworks; the percent of wandering relies upon the types of salmon. Homing conduct has been displayed to rely upon olfactory memory. Salmon date back to the Neogene.

Tuna Fish Price in Chennai Today

Fish, opah, and mackerel sharks are the lone types of fish that can keep an internal heat level higher than that of the encompassing water. A functioning and nimble hunter, the fish has a smooth, smoothed out body, and is among the quickest swimming pelagic fish – the yellowfin fish, for instance, is fit for paces of up to 75 km/h (47 mph).Greatly expanded velocities can be found in early logical reports and still generally detailed in the well known writing. Found in warm oceans, it is broadly fished monetarily, and is mainstream as a game fish. Because of overfishing, some fish species, like the southern bluefin fish, are undermined with termination.

Koduva Fish Rate in Chennai Today

Ocean Bass fishes are different neatly molded, dynamic, unpleasant fishes of both new and salt water. The body is elliptical, packed, the back very little raised, head elongated conic, lower jaw unmistakable, teeth on jaws, the inward depressible, generally no teeth or tongue.

Pomfret Fish Rate in Chennai Today

Pomfrets are perciform fishes having a place with the family Bramidae. The family presently incorporates 20 species across seven genera. A few animal categories are significant food hotspots for people, particularly brama in the South Asia. The previous type of the pomfret’s name was “pamflet”, a word which likely at last comes from Portuguese pampo, alluding to different fish like the blue butterfish (Stromateus fiatola). The fish meat is white in shading.

Prawn Fish Price in Chennai Today

The expression “prawn” is utilized especially in the United Kingdom, Ireland, and Commonwealth countries, for huge swimming shellfish or shrimp, particularly those with business importance in the fishing business. Shrimp that are available in this class regularly have a place with the suborder Dendrobranchiata. In North America, the term is utilized less as often as possible, commonly for freshwater shrimp. The terms shrimp and prawn themselves need logical standing. Throughout the long term, the manner in which they are utilized has changed, and nowadays the terms are practically exchangeable.

Sankara Fish Rate in Chennai Today

The northern red snapper’s body is very similar in shape to other snappers, such as the mangrove snapper, mutton snapper, lane snapper, and dog snapper. All feature a sloped profile, medium-to-large scales, a spiny dorsal fin, and a laterally compressed body. Northern red snapper have short, sharp, needle-like teeth, but they lack the prominent upper canine teeth found on the mutton, dog, and mangrove snappers. They are rather large and are red in color.

Viral Fish Price in Chennai Today

Live Murrel fish is known as Viral meen/Viral fish in Tamil . It is a delicacy in Tamilnadu , Kerala and Andhra Pradesh . It is generally pursued because of its particular flavor and taste

Fish Rates in Other Cities:

Fish Rate in Vellore
Tiruppur Fish Price Today
Erode Fish Price Today
Pollachi Fish Price Today
Today Fish Rate in Trichy
Today Fish Rate in Coimbatore
Fish Rate in Bangalore
Fish Rate in Mangalore
Fish Rate in Udupi

60+ Fish Types in Tamil

 • வரி பாரை மீன் ( vari Paarai)
 • வயம் பாரை மீன் (vayam Parai)
 • காரப்பொடி (Karapodi)
 • திருக்கை மீன் (Thirukkai)
 • கண்ணாடி கென்டை (Kannadi kendai), ரோகு (Rohu )
 • ஜிலேபி மீன் (Jalebi Kendai)
 • வாளை மீன்(Vaala meen)
 • காளா (Kaala )
 • நாக்கு மீன்(Naaku Meen)
 • ஓங்கில் (onkil)
 • வௌவால் மீன்(Vavval), வெள்ளை வாவல் மீன் (vellai vavval meen)
 • வௌவால் மீன்(Vavval), கருப்பு வாவல் மீன் (karupu vavval meen)
 • அம்பட்டன்வாளை, சொட்டைவாளை or அம்புட்டன் (Ambattan walai, Chottai walai or Ambuttan)
 • கறிமீன்(Karimeen)
 • ஊலம் / ஊலும்(Ullam/Oolum)
 • அயிரை (Ayira)
 • மடவை மீன் (madavai )
 • கடல் விறால் (Kadal Viral)
 • பூங்குழலி மீன் / கடல் பூமீன் (Poongulazhi fish / Kadal Poomeen)
 • கிளாத்தி(kilatni) /கோழி மீன்/ Thol /கிளாத்தி ஐ வாவல்
 • சூரை மீன் (soorai meen )
 • ஒர மீன்(Ora meen )
 • பச்சை எலிமீன் ( Pachai elimeen )
 • கூரை காத்தலை(koorai kathalai )
 • உடுவான்/ உடுவான்(oodavan/oodan)
 • தண்ணி பண்ண/தும்துளி (thanni panna/thumuli)
 • உடுப்பாத்தி மீன் (oolupathi meen )
 • முரல் மீன் / கம்பு மீன்(Mural meen/ kampu meen)
 • சிங்கி இரால் / சிங்கி இறால்(Singi irral)
 • நண்டு (nadu)
 • இறால் (irral)
 • ஆழி (Aazhi), கடல் சிப்பி(kadal chippi)
 • விலாங்கு மீன் (Vilangu Meen) / கடல் பாம்பு
 • நெத்திலி மீன்(Nethili)
 • ஷீலா(Sheela),
 • ஊளி மீன்(Ooli)
 • கொடுவா மீன்(Koduva)
 • வங்கரவாஸி மீன் (Vangaravasi)
 • விரால் மீன் (Viral Meen)
 • கெளுத்தி மீன் (Kelluthi)
 • கட்லா (Katla), கெண்டை (Kendai)
 • கோழி மீன் (Kozhimeen)fish names
 • கொடை மீன் (Koddai Meen)
 • கனவா மீன்(Kanava)
 • விலை மீன் / விளமீன்(Vela meen) / வெல மீன் / விளைமீன்
 • சங்கரா / கிளிமீன் (Sankara/Kilimeen)
 • சீன வாரை(Cheena vaarai), கக்காஸி(Kakkasi )
 • பறவை கோலா{(Paravai Kola)
 • கோலா{(Kola), கொக்கி மீன்(Kokki meen)
 • புல் கெண்டை மீன் (Pul kendai meen)
 • களவாய் மீன் (kalavai)
 • பால் சுறா(paal sura)
 • அயில (Ayila) / கானாங்கெளுத்தி(kaannakeluthi)
 • வஞ்சிரம் மீன்( Vanjiram )
 • மத்தி மீன் ( Mathi Meen )
 • கிழங்கான் மீன்(Kilanga Meen)
 • பாரை மீன் (Paarai)
 • மொசைக் பாரை மீன் (mosaik Paarai)
 • கண்ணாடி பாரை மீன் ( kannadi Paarai)
 • சூரா முன்ஜி பாரை மீன் (Sura mun ji Paarai)
 • கண்டைக்கி பாரை மீன் (kandaingi Paarai)
 • அரா பாரை மீன் (arra Paarai)

Disclaimer
Fish price in Chennai Market to be obtained from sources believed to be well-founded, but we do not guarantee their correctness.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here